หน้าแรก หน้าหลัก รายละเอียดหลักสูตร ปฏิทินการฝึก ผลการลงทะเบียน ลงทะเบียนออนไลน์ แจ้งชำระเงิน บอร์ดสนทนา ติดต่อเรา

หลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิืงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ

ขอบเขตและความมุ่งหมาย

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้การใช้อาวุธปืนพก ทำการแนะนำให้ทราบถึงพื้นฐานการใช้อาวุธปืนพกอย่างถูกต้องปลอดภัย  การแก้ไขเหตุติดขัด รวมถึงการยิงแบบประณีต ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาวุธปืนพก สามารถใช้อาวุธได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาฝึกอบรม

1   วัน  ( 0900  -  1600  )

การฝึกอบรม

เปิดรับเป็นรายบุคคล แต่จะทำการฝึกเมื่อมีผู้สมัครยอดรวม 2 คนขึ้นไป

สถานที่ฝึก สนามยิืงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ จว.ลพบุรี

จำนวนกระสุนที่ใช้

50  นัด

ชนิดของปืนพก

ออโตเมติก , รีวอลเวอร์ขนาด .380, .38, .357, 9 มม.และ .45 ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีความคุ้นเคยและใช้อยู่เสมอ
(ขนาด .40 ทางสนามไม่มีกระสุนให้บริการ หากผู้เข้ารับการฝึกนำมาใช้ในการอบรม จะต้องเตรียมกระสุนมาเอง)

การวัดผลและการประเมิน

ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทำการทดสอบตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์ 70 %  จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ท่านละ  1,500  บาท  ( ไม่รวมกระสุน )
    - ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเสื้อยืดคอปกชมรมฯ  1  ตัว  อาหารกลางวัน  1  มื้อ 
    - หากไม่มีปืนพก  ทางสนามมีปืนพกกึ่งอัตโนมัติให้เช่าทั้งขนาด  .45  และ 9 มม. (ราคา 500 บาทต่อกระบอก)
    - ผู้เข้ารับการฝึกต้องเตรียมเข็มขัด  ซองปืนพกนอก  และซองกระสุน  2  ซอง   หากไม่มีสามารถยืมได้ที่สนามยิงปืน
    - ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเตรียมกระสุนมาเองตามจำนวนที่กำหนด  หรือซื้อจากสนาม

หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นต้น

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ 

ขอบเขตและความมุ่งหมาย

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้ปืนพก โดยทำการแนะนำให้ทราบถึงหลักการและเทคนิค การใช้ปืนพกในการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างปลอดภัย  มีความเข้าใจอย่างถูกต้องในการใช้ปืนพกต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การแก้ไขเหตุติดขัด โดยเน้นให้ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติตามหลักการและเทคนิคการใช้ปืนพกในการต่อสู้ได้ถูกต้องตามขั้นตอน  ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความมั่นใจในการใช้อาวุธ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระยะเวลาฝึกอบรม

2   วัน  ( 0900  -  1800 ทั้ง 2 วัน )

ตารางการฝึกอบรม

เปิดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ฝึก

สนามยิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ  จว.ลพบุรี

จำนวนกระสุนที่ใช้

150  นัด

ชนิดของปืนพก

ออโตเมติก , รีวอลเวอร์ขนาด .380, .38, .357, 9 มม.และ .45 ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีความคุ้นเคยและใช้อยู่เสมอ
(ขนาด .40 ทางสนามไม่มีกระสุนให้บริการ หากผู้เข้ารับการฝึกนำมาใช้ในการอบรม จะต้องเตรียมกระสุนมาเอง)

การวัดผลและการประเมิน

ก่อนสิ้นสุดการฝึก  ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทำการทดสอบตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ท่านละ  4,000  บาท  ( ไม่รวมกระสุน )

หลักฐานที่ใช้

สำเนาบัตรประชาชน,ใบ ป4 อาวุธที่ใช้ฝึก,สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย
    - ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเสื้อยืดคอปกชมรมฯ  1  ตัว  อาหารกลางวัน  2  มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ (เสาร์ - อาทิตย์)
    - ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเตรียมกระสุนมาเองตามจำนวนที่กำหนด  หรือซื้อจากสนาม
    - ผู้เข้ารับการฝึกต้องเตรียมเข็มขัด  ซองปืนพกนอก ซองกระสุน  2  ซอง และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและหูมาด้วย

หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นกลาง

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ 

เขตและความมุ่งหมาย

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นต้น ของชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษมาแล้ว ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้ที่มีพื้นฐาน หลักการและเทคนิคการใช้ปืนพก อย่างถูกต้องมาแล้ว ได้เพิ่มความชำนาญ และสามารถปฏิบัติได้รวดเร็วมากขึ้น โดยมีเนื้อหาและเทคนิคที่เพิ่มเติมทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ประกอบด้วย การยิงท่าหันอยู่กับที่ การยิงหลังที่กำบัง การยิงหลายเป้าหมาย การยิงต่อเนื่อง และการยิงภายใต้สภาวะแสงน้อย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถใช้อาวุธได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำมากขึ้น

ระยะเวลาฝึกอบรม

2   วัน  ( วันที่ 1 0900  -  2100  วันที่ 2   0900- 1800 )

ตารางการฝึกอบรม

เปิดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ฝึก

สนามยิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ  จว.ลพบุรี

จำนวนกระสุนที่ใช้

250  นัด

ชนิดของปืนพก

ออโตเมติก , รีวอลเวอร์ขนาด .380, .38, .357, 9 มม.และ .45 ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีความคุ้นเคยและใช้อยู่เสมอ
(ขนาด .40 ทางสนามไม่มีกระสุนให้บริการ หากผู้เข้ารับการฝึกนำมาใช้ในการอบรม จะต้องเตรียมกระสุนมาเอง)

การวัดผลและการประเมิน

ก่อนสิ้นสุดการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทำการทดสอบการยิงปืนพกตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นกลาง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ท่านละ 5,000   บาท  ( ไม่รวมกระสุน )

หลักฐานที่ใช้

สำเนาบัตรประชาชน,ใบ ป4 อาวุธที่ใช้ฝึก,สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย
      - ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเสื้อยืดคอปกชมรมฯ  1  ตัว  อาหารกลางวัน  2  มื้อ , อาหารเย็น 2 มื้อ
      - ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเตรียมกระสุนมาเองตามจำนวนที่กำหนด หรือซื้อจากสนาม
     - ผู้เข้ารับการฝึกต้องเตรียมเข็มขัด  ซองปืนพกนอก ไฟฉาย ซองกระสุน  2  ซอง และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและหูมาด้วย

 

หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นสูง

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ 

เขตและความมุ่งหมาย

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นกลางของชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษมาแล้ว  โดยทำการแนะนำหลักการและเทคนิคการใช้ปืนพกในทักษะที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นกลาง เช่น การยิงต่อเป้าหมายทั้งอยู่กับที่และเคลื่อนที่ การยิงปืนในสภาวะแสงน้อยและแสงรูปแบบต่างๆ  การยิงจากท่ายืน  นั่ง และนอน  การยิงเมื่อแขนที่ถนัดไม่สามารถใช้การได้  และการยิงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งหมดข้างต้นเป็นการฝึกโดยนำสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริง ในชีวิตประจำวันมาจัดการฝึก  ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถใช้อาวุธได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระยะเวลาฝึกอบรม

2   วัน  ( วันที่ 1 0900  -  2200  วันที่ 2   0900- 1800 )

ตารางการฝึกอบรม

เปิดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์

สถานที่ฝึก

สนามยิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ  จว.ลพบุรี

จำนวนกระสุนที่ใช้

350  นัด

ชนิดของปืนพก

ออโตเมติก , รีวอลเวอร์ขนาด .380, .38, .357, 9 มม.และ .45 ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีความคุ้นเคยและใช้อยู่เสมอ
(ขนาด .40 ทางสนามไม่มีกระสุนให้บริการ หากผู้เข้ารับการฝึกนำมาใช้ในการอบรม จะต้องเตรียมกระสุนมาเอง)

การวัดผลและการประเมิน

ก่อนสิ้นสุดการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทำการทดสอบการยิงปืนพกตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นสูง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ท่านละ 6,000   บาท  ( ไม่รวมกระสุน )

หลักฐานที่ใช้

สำเนาบัตรประชาชน,ใบ ป4 อาวุธที่ใช้ฝึก,สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย
      - ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเสื้อยืดคอปกชมรมฯ  1  ตัว  อาหารกลางวัน  2  มื้อ , อาหารเย็น 2 มื้อ
      - ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเตรียมกระสุนมาเองตามจำนวนที่กำหนด หรือซื้อจากสนาม
     - ผู้เข้ารับการฝึกต้องเตรียมเข็มขัด  ซองปืนพกนอก ไฟฉาย ซองกระสุน  2  ซอง และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและหูมาด้วย

หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ทบทวนขั้นสูง

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ

ขอบเขตและความมุ่งหมาย

เป็นการฝึกที่ต่อยอดจากการฝึกในหลักสูตรการยิงปืนพกขั้นสูง  มีความมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการฝึกมาแล้ว  ทำการฝึกทบทวนการใช้ปืนพกในสถานการณ์ต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุด โดยการเพิ่มเติมหลักการและเทคนิคการใช้ปืนพกในการป้องกันตัวต่อสถานการณ์และรูปแบบที่มีความเสมือนจริง  ประกอบด้วย
            1.การยิงระยะประชิด
            2.การยิงระยะประชิดหลายเป้าหมาย
            3.การยิงหลังที่กำบังหลายรูปแบบ
            4.การยิงขณะเคลื่อนที่
            5.การยิงในสภาวะแสงน้อย
            6.การพกพาและใช้อาวุธประกอบการแต่งกายแบบปกติ
            7.การตรวจสอบภัยคุกคามในที่พักอาศัยเวลากลางวันและกลางคืน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก

เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การทดสอบ หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นสูง ของสนามยิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษตั้งแต่  75 เปอร์เซนต์ขึ้นไป  และแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการสนามฯ ในเวลาที่กำหนด  ( จะแจ้งให้  ทราบต่อไป )

ระยะเวลาฝึกอบรม

2 วัน ( วันที่ 1 0900  -  2200  วันที่ 2   0900- 1800 )

ตารางการฝึก

เปิดอบรมวันเสาร์ - อาทิตย์

กระสุนที่ใช้

400   นัด 

ชนิดของปืนพก

ออโตเมติก , รีวอลเวอร์ขนาด .380, .38, .357, 9 มม.และ .45 ที่ผู้เข้ารับการฝึกมีความคุ้นเคยและใช้อยู่เสมอ
(ขนาด .40 ทางสนามไม่มีกระสุนให้บริการ หากผู้เข้ารับการฝึกนำมาใช้ในการอบรม จะต้องเตรียมกระสุนมาเอง)

การวัดผลและการประเมิน

ก่อนสิ้นสุดการฝึก ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทำการทดสอบการยิงปืนพกตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ทบทวนขั้นสูง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ท่านละ 6,500   บาท

อุปกรณ์ใช้ในการฝึก

      1.ซองพกนอกที่มีที่ห่อหุ้มโกร่งไกปืน , เข็มขัด
       2.ไฟฉายกำลังสูงขนาดเล็กใช้ฝึกยิงเวลากลางคืน
       3.เสื้อคลุมหรือเสื้อที่สามารถปกปิดการพกพาอาวุธได้
       4.เครื่องใช้นิรภัยส่วนบุคคล ( แว่นตากันสะเก็ด , เครื่องป้องกันเสียง )

หลักสูตรการยิงปืนลูกซองขั้นพื้นฐาน

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ

ขอบเขตและความมุ่งหมาย

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนรู้การใช้อาวุธปืนลูกซอง ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงพื้นฐานการใช้อาวุธปืนลูกซองแบบปั๊มแอ็คชั่น ทำการแนะนำในเรื่องกลไกการทำงาน การตรวจอาวุธ การบรรจุ-เลิกบรรจุ การแก้ไขสาเหตุติดขัด รวมทั้งการยิงปืนลูกซองซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอาวุธปืนลูกซอง สามารถใช้อาวุธได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาฝึกอบรม

1 วัน (0900  -  1600)

จำนวนกระสุนที่ใช้

25 นัด (ขนาด oo Buck)

การฝึกอบรม

เข้ารับเป็นคณะบุคคล จำนวน 5-10 คน

ชนิดของปืน

ลูกซองยาวแบบปั๊มแอ๊คชั่น ขนาด 12 เกจ

การวัดผลและการประเมิน

ก่อนสิ้นสุดการฝึก ผู้รับการฝึกจะต้องทำการทดสอบตามแบบที่หลักสูตรกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรการยิงปืนลูกซองขั้นพื้นฐาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ท่านละ 1,800 บาท (ไม่รวมค่ากระสุน)
    - ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับเสื้อยืดคอปกชมรม 1  ตัว  อาหารกลางวัน  1  มื้อ 
    - หากไม่มีปืนลูกซอง  ทางสนามมีอาวุธปืนลูกซองยาวแบบปั๊มแอ๊คชั่น Remington  รุ่น 870 และWinchester Model 1200 ให้ผู้รับการฝึกเช่า( 500 บาทต่อกระบอก)
    - ผู้รับการฝึกต้องเตรียมแว่นตา  อุปกรณ์ป้องกันเสียง  เข็มขัดกระสุนหรือกระเป๋ากระสุนที่สามารถ   
       นำพากระสุนได้
    - ผู้เข้ารับการฝึกสามารถเตรียมกระสุนมาเองตามจำนวนที่กำหนด  หรือซื้อจากสนาม

หลักสูตรการยิงปืนลูกซองต่อสู้

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ

ขอบเขตและความมุ่งหมาย

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ (ขั้นต้น(หลักสูตรเก่า), ขั้นกลาง(หลักสูตรใหม่)) ของชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษมาแล้ว ซึ่งจะแนะนำให้ผู้รับการฝึก ได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาวุธปืนลูกซอง และประเภทของกระสุน   มีความเข้าใจในเรื่องการใช้ปืนลูกซองในการต่อสู้   การแก้ไขเหตุติดขัดและฝึกความชำนาญในการยิงปืนลูกซองจากท่ายิงหลายลักษณะ การยิงอยู่กับที่ การยิงหลายเป้าหมาย การยิงจากหลังที่กำบังภายใต้สถานการณ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถใช้อาวุธปืนลูกซองได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจเมื่อเกิดสถานการณ์คับขัน

ระยะเวลาฝึกอบรม

2 วัน (0900  -  1700  ทั้ง 2  วัน)

จำนวนกระสุนที่ใช้

152 นัด (ขนาด 70 จำนวน 25 นัด, ขนาด oo Buck จำนวน 127 นัด)

ชนิดของปืน

ปืนลูกซองยาวแบบปั๊มแอ๊คชั่น ขนาด 12 เกจ

การวัดผลและการประเมิน

ก่อนสิ้นสุดการฝึก ผู้รับการฝึกจะต้องทำการทดสอบตามแบบที่หลักสูตรกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบ มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรการยิงปืนลูกซองต่อสู้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ท่านละ 4,500 บาท (ไม่รวมค่ากระสุน)

หลักฐานที่ใช้สมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบ ป.4, อาวุธที่ใช้ในการฝึก, สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย
    - ผู้รับการฝึกจะได้รับเสื้อยืดคอปกชมรมฯ    1  ตัว 
    - อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ (วันอาทิตย์)
    - ผู้รับการฝึกสามารถเตรียมกระสุนมาเองตามจำนวนที่กำหนด หรือซื้อจากสนาม
    - ผู้รับการฝึกต้องเตรียมแว่นตา  อุปกรณ์ป้องกันเสียง  เข็มขัดกระสุนหรือกระเป๋ากระสุนที่สามารถ   
       นำพากระสุนได้

เพิ่มเติม

ทางสนามมีอาวุธปืนลูกซองยาวแบบปั๊มแอ๊คชั่น Remington  รุ่น 870 และWinchester Model 1200 
ให้ผู้รับการฝึกเช่า (500 บาทต่อกระบอก)

   หลักสูตรการยิงปืนลูกซองต่อสู้ขั้นสูง

หน่วยทำการฝึก

ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ

ขอบเขตและความมุ่งหมาย

ผู้รับการฝึกต้องผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนลูกซองต่อสู้มาแล้ว เป็นหลักสูตรที่เพิ่มเติมทักษะจากหลักสูตรการยิงปืนลูกซองต่อสู้ ทำการแนะนำให้ผู้รับการฝึกได้เรียนรู้ในเรื่อง  การเปลี่ยนการบรรจุกระสุนในขณะทำการยิง การยิงขณะเคลื่อนที่ การยิงต่อเป้าเคลื่อนที่ การยิงภายใต้สภาวะแสงน้อย การยิงจากหลังที่กำบังหลากหลายรูปแบบ โดยมีสถานการณ์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถใช้อาวุธปืนลูกซองในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาการฝึก

2 วัน (วันที่หนึ่ง 0900-2200, วันที่สอง 0900-1700)

จำนวนกระสุนที่ใช้

175 นัด (ขนาด 70 จำนวน 25 นัด, ขนาด oo Buck จำนวน 150 นัด)

ชนิดของปืน

ปืนลูกซองยาวแบบปั๊มแอ๊คชั่นขนาด12 เกจ (สามารถติดอุปกรณ์เสริม เช่น ต่อหลอดกระสุน, ไฟฉาย, ปลอกลดแรงสะท้อน)

การวัดผลและการประเมิน

ก่อนสิ้นสุดการฝึกผู้รับการฝึกจะต้องทำการทดสอบตามแบบที่หลักสูตรกำหนดและต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบและมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการยิงปืนลูกซองต่อสู้ขั้นสูง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

จำนวน 5,500 บาท ไม่รวมค่ากระสุน

วิธีการสมัครเข้ารับการฝึก

สมัครด้วยวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ (ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงลูกซองต่อสู้มาก่อน)

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 20 ท่าน

หลักฐานการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบ ป.4, อาวุธที่ใช้ในการฝึก, สำเนาทะเบียนบ้านและรูปถ่าย
    - ผู้รับการฝึกจะได้รับเสื้อยืดคอปก ชมรมฯ    1  ตัว 
    - อาหารกลางวัน 2 มื้อ , อาหารเย็น 2 มื้อ
    - ผู้รับการฝึกสามารถเตรียมกระสุนมาเองตามจำนวนที่กำหนด หรือซื้อจากสนาม
    - ผู้รับการฝึกต้องเตรียมแว่นตา  อุปกรณ์ป้องกันเสียง  เข็มขัดกระสุนหรือกระเป๋ากระสุนที่สามารถ   
       นำพากระสุนได้

เพิ่มเติม

ทางสนามมีอาวุธปืนลูกซองยาวแบบปั๊มแอ๊คชั่น Remington  รุ่น 870  และ Winchester Model 1200 
ให้ผู้รับการฝึกเช่า (500 บาทต่อกระบอก)

หมายเหต
       กรณีไม่สามารถเข้ารับการฝึกได้ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธุรการภายในวันพุธก่อนเวลา 1200  น. ของสัปดาห์ที่จะทำการฝึก หากไม่แจ้งตามกำหนดทางสนามขออนุญาตไม่คืนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนให้ครับ เนื่องจากสนามมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมการด้านธุการล่วงหน้า

กติกาการรับสมัคร 
-หลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรการยิงปืนลูกซองขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรปืนพกต่อสู้ขั้นต้นสมัครด้วยวิธีการกรอกแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่ แล้วส่งข้อมูลของคุณมาที่ tf90gunclub@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเองที่สนามยิงปืนกองพันปฎิบัติการพิเศษ จากนั้นทางชมรมฯจะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์พร้อมรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่าย
- หลักสูตรอื่นๆของสนามสมัครด้วยวิธีการลงทะเบียนออนไลน์ซึ่งท่านจะต้องผ่านการฝึกหลักสูตรปืนพกต่อสู้ขั้นต้นมาก่อน
ท่านถึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนหลักสูตรอื่นๆของสนาม ลงทะเบียนออนไลน์ ตามลิงค์นี้เลยครับ
- หลักสูตรการยิงปืนพกต่อขั้นกลาง ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึก จะต้องการผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นต้นมาก่อนและมีคะแนนทดสอบผ่านตามเกณฑ์
- หลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นสูง ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึก จะต้องการผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นกลางมาก่อนและมีคะแนนทดสอบผ่านตามเกณฑ์
- หลักสูตรทบทวนขั้นสูง ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึก จะต้องการผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ขั้นสูงมาก่อนและมีคะแนนทดสอบผ่านตามเกณฑ์
- หลักสูตรลูกซองต่อสู้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึก จะต้องการผ่านการฝึกหลักสูตรการยิงปืนพกต่อสู้ (ขั้นต้น,ขั้นกลาง, ขั้นสูง) มาก่อน และมีคะแนนทดสอบผ่านตามเกณฑ์
 - หลักสูตรลูกซองต่อสู้ขั้นสูงผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึก จะต้องการผ่านการฝึกหลักสูตรลูกซองต่อสู้มาก่อน และมีคะแนนทดสอบผ่านตามเกณฑ์
- ท่านยังไม่สามารถเลือกหลักสูตรที่จะสมัครได้จนกว่าทางชมรมฯจะเปิดให้ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด ซึ่งก่อนการรับสมัครทางชมรมฯจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-8868-3287 หรือที่เวบบอร์ดสนทนาครับ

 


© 2009 SOF3.ORG | All rights reserved.
 
r