หน้าแรก หน้าหลัก รายละเอียดหลักสูตร ปฏิทินการฝึก ผลการลงทะเบียน ลงทะเบียนออนไลน์ แจ้งชำระเงิน บอร์ดสนทนา ติดต่อเรา

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการยิงปินพกต่อสู้ขั้นสูงรุ่น 2/60 (29-30 เม.ย.60)

1 นายธีร นาคฤทธิ์์
2 นายเชิดศักดิ์ นันทเดชวิทยาคม
3 นายกฤษณะ เปี่ยมศรี
4 พ.ท.ภุชงค์ ลีติรัตน์นัยน์
5 จ.ส.อ.ณัฎพัฒณ์ พูลสวน
6 ว่าที่ ร.ต.ชาย ชินะไพโรจน์
7 นายจรูญ พันธ์ุดวง
8 น.พ.ภัทรวิทย์ สาระคุณ
9 นรต.กฤตภาส เกตุวิทยา
10 นายองอาจ เรือนแสน
11 นายวิชณ์ธวัช ชมภูนุช
12 นายธนพงษ์ สนิทศรีสวัสดิ์
13 นางสาวภัสธวัล ธัญญสุขสวัสดิ์
14 นายนำพล รุ่่งสว่าง
15 นายชาญชัย หรีดอุไร
16 นายพฤฒิ ธีระศักดิ์
17 นางสาวฐิตารีย์ สินธมงคลกุล
18 นายเจริญ สายทอง
19 นายสาโรจน์ มีสุข

 

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการฝึกสามารถชำระเงินจำนวน 6,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 26 เม.ย.60

เวลา 12.00น.หากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดทางชมรมฯ ขออนุญาตตัดสิทธิการฝึก ข้อสงสัยติดต่อ ผจก.สยป. ร.ต.บัญฑิต สุคนธา 088-8683287

สามารถโอนเงินไปที่ ชมรมกีฬายิงปืนกองพันปฏิบัติการพิเศษ ธ.กรุงไทย สาขาลพบุรี ประเภทออมทรัพท์ เลขที่ 111-0438893

© 2009 SOF3.ORG | All rights reserved.
 
r